Reflection در برنامه نویسی این قابلیت را به برنامه نویس میدهد که در زمان اجرای برنامه بدون دانستن نام یک کلاس یا اینترفیس ، متدها و فیلد های آن را فراخوانی نمایید ، اطلاعاتی در باره آنها کسب کنید ، آن ها را مقدار دهی کرده یا value آنها را بخواند . با استفاده از Reflection حتی میتوان به فیلد های private هم دسترسی پیدا کرد .
یکی از کاربردهای مهم Reflection خصوصا در زبان جاوا برای ساخت Fraimework میباشد . 
هنگامی که در جاوا از یک کلاس یک object جدید میسازیم حتما باید نام آن کلاس را دانسته و همچنین آن کلاس در claspath وجود داشته باشد  و با کد زیر یک object جدید از شی مورد نظر ساخته میشود .
User user = new User();​

حالا پس از ساختن object جدید از شی User میشود متد toString آن را صدا زد ، حال فرض کنید که در زمان اجرا کلاس های مختلفی داریم و نام هیج یک از آنها را نیز نمیدانیم ولی قصد داریم متد toString آنها را صدا بزنیم ، اینجا کاربرد Reflection مشخص میشود چون هنوز هیچ کدام از کلاس های مورد نظر ما به وجود نیامده اند . 

برای دسترسی پیدا کردن به فیلد های یک object در جاوا به وسیله Reflection میتوان به صورت زیر عمل کرد.

class User{
  private String firstName;
  
  private String lastName;

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" +
        "firstName='" + firstName + '\'' +
        ", lastName='" + lastName + '\'' +
        '}';
  }
}
import User;

import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;

public class main {

  public static void main(String[] args) {
    Class user = User.class;
    // آرایه ای از فیلدها برای دسترسی به فیلدهای کلاس موردنظر
    Field[] fields = user.getDeclaredFields();
    for (Field field : fields) {
      System.out.println(String.format("%s %s","field_name:",field.getName()));
      System.out.println(String.format("%s%s","field_type:",field.getType().getTypeName()));
      System.out.println("*************************");    
 }
     // آرایه ای از متدها برای دسترسی به متدهای کلاس موردنظر
    Method[] methods = user.getDeclaredMethods();
    for (Method method : methods) {
      System.out.println(String.format("%s %s","method_name:",method.getName()));
      System.out.println(String.format("%s %s","method_returnType:",method.getReturnType()));
      System.out.println("*************************");
    }
  }
}
//خروجی

field_name: firstName
field_type: java.lang.String
*************************
field_name: lastName
field_type: java.lang.String
*************************
method_name: toString
method_returnType: class java.lang.String
*************************
method_name: getFirstName
method_returnType: class java.lang.String
*************************
method_name: setFirstName
method_returnType: void
*************************
method_name: getLastName
method_returnType: class java.lang.String
*************************
method_name: setLastName
method_returnType: void
*************************
 

برای مقداری دهی یا invok کردن متدهای setter میتوان از روش زیر استفاده کرد .

public class main {

  public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, InstantiationException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException {
    Object object = User.class.newInstance();
    Method setFirstNameMethod = object.getClass().getDeclaredMethod("setFirstName", String.class);
    Method setLastNameMethod = object.getClass().getDeclaredMethod("setLastName", String.class);
    setFirstNameMethod.invoke(object,"Reza");
    setLastNameMethod.invoke(object,"Eskandari");
    System.out.println(object.toString());
  }
}

// خروجی 
User{firstName='Reza', lastName='Eskandari'}

هم چنین برای مقدار دهی به فیلدها و متدهایی که به اسامی و تایپ آنها دسترسی نداریم میتوان به شیوه زیر عمل کرد .

public class main {

  public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, InstantiationException {
    Object object = Userr.class.newInstance();
    Field[] fields = object.getClass().getDeclaredFields();
    Method[] methods = object.getClass().getDeclaredMethods();
    Map<String, String> userData = new HashMap<>();
    userData.put("firstName", "Reza");
    userData.put("lastName", "Eskandari");
    for (Method method : methods) {
      for (Field field : fields) {
        // با این دستور میتوان به فیلد های پرایویت دسترسی یافت 
        field.setAccessible(true);
        if (method.getName().startsWith("set")
            && method.getName().length() == field.getName().length() + 3){
           if (field.getType().getSimpleName().endsWith("String")){
            field.set(object,userData.get(field.getName()));
          }
        }
      }
    }
    System.out.println(object.toString());
  }
}

//خروجی
User{firstName='Reza', lastName='Eskandari'}