مارک داون یک زبان نشانه گذاری سبک وزن ساده میباشد که میتواند به HTML و یا فرمت های دیگر تبدیل شود . 
John Gruber به همراه Aaron Swartz در سال 2004 ، مارک داون را توسعه داد. هدف اصلی طراحی آن قابلیت خواندن و نوشتن آسان ، بدون استفاده از تگ های HTML و... بود.
امروزه Markdown کاربرد بسیار فراوانی در گیت هاب خصوصا در فایل READEME.md برای نوشتن راهنمای برنامه، کامنت و... دارد  و یادگیری آن برای برنامه نویسان امری ضروری میباشد .

در این قسمت راهنمایی هایی برای نوشتن مارک داون ارائه شده است .

تگ های Header : این تگ ها معادل تگ های h1 تا h6 در HTML میباشد .

#     write your text here
##   write your text here 
###  write your text here 
####  write your text here 
##### write your text here 
###### write your text here 


درج کد برنامه نویسی و syntax highlighting :

```php
  $a = array(1, 2, array("a", "b", "c"));
  var_dump($a);
```

```javascript
 function foo(){
   alert('bar')
 }
```تگ های Emphasis :

*write your text here* //italic تبدیل به
_write your text here_ //italic تبدیل به

**write your text here** // Bold تبدیل به
__write your text here__ Bold تبدیل به


لیستها :

//ul یا تگ Unordered List

* Item 1
* Item 2
 * Item a
 * Item b

//ol یا تگ ordered List

1. Item 1
1. Item 2
1. Item 3
  1. Item a
  1. Item b

 

درج عکس :

![alt](آدرس عکس)


درج لینک :

[link_name](link_address)
[img example](http://example_image.png)
//  معادل تگ زیر میباشد
//<a href="https://tutorialpro.ir">tutorialpro</a>


درج جدول :

product_name | proudct_price
------------ | -------------
product 1 | 799.00
product 2 | 100.00