برای پیدا کردن لوکیشن فیزیکی در زبان PHP میتوان از اسکریپت پایین استفاد کرد ، در این اسکریپت از سرویس geoplugin.net استفاده شده است ، با ارسال IP به این سرویس میتوان به اطلاعاتی راجع به موقعیت فیزیکی IP مانند کشور و شهر دسترسی پیدا کرد .

<?php

function getLocationInfoByIpAddress()
{
  $http_client   = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  $http_forward  = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  $remote_addr   = @$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  $location_result = array('country_name' => '', 'city_name' => '');
  if (filter_var($http_client, FILTER_VALIDATE_IP)) {
    $user_ip = $http_client;
  } elseif (filter_var($http_forward, FILTER_VALIDATE_IP)) {
    $user_ip = $http_forward;
  } else {
    $user_ip = $remote_addr;
  }
  
  $ip_data = json_decode(file_get_contents("http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=" . $user_ip));
  if ($ip_data && $ip_data->geoplugin_countryName != null) {
    $location_result['country_name'] = $ip_data->geoplugin_countryCode;
    $location_result['city_name'] = $ip_data->geoplugin_city;
  }

  return $location_result;
}

print_r(getLocationInfoByIpAddress());

?>​

//خروجی

Array ( [country_name] => your_country_name[city_name] => your_city_name)