الگوی طراحی Strategy جزو الگوهای behavioral یا رفتاری ، در برنامه نویسی شی گرا می باشد ، این الگو در زمانی استفاده می شود  که  قرار است رفتار یک کد و یا برنامه در Runtime  تغییر پیدا کند ، مانند استراتژی یک تیم فوتبال که بسته به شرایط بازی ، می تواند تدافعی یا تهاجمی باشد .
از مزایای این الگوی طراحی حذف عبارات شرطی است و لازم نیست if else های مختلفی استفاده کنیم ، هم چنین لاجیک برنامه را می توانیم بین کلاس ها و اینترفیس های مختلف پخش نماییم .
در این الگوی طراحی ، کلاینت نیاز به دانستن استراتژی های مختلف برای استفاده از API مورد نظر را دارد و حتما باید با  پیاده ساز های مختلف آشنایی داشته باشد .

فرض کنید که یک سیستم فروشگاه اینترنتی داریم و برای پرداخت کاربران ، استراتژی های مختلفی را می توانیم پیاده سازی کنیم ، مانند استراتژی پرداخت از طریق PayPal , MasterCard, درگاه های بانک های ایرانی و ...  .

اول از همه نیاز به یک اینترفیس برای عملیات پرداخت داریم و تمامی استراتژی های مختلف ، باید این اینترفیس را پیاده سازی کنند :
public interface PaymentStrategy {
	public void pay(float amount);
}​

 

public class MellatBankStrategy implements PaymentStrategy {
  @Override
  public void pay(float amount) {
    // do anything
    System.out.println(amount + " MellatBankstrategy");
  }
}


public class PayPalStrategy implements PaymentStrategy {
  @Override
  public void pay(float amount) {
    // do anything
    System.out.println(amount + " PayPal strategy");
  }
}

public class MasterCardStrategy implements PaymentStrategy {
  @Override
  public void pay(float amount) {
    // do anything
    System.out.println(amount + " MasterCard");
  }
}


حال بدنه اصلی کلاس پرداخت که درخواست های پرداخت کاربران را هندل می کند را پیاده سازی می کنیم :


public class PaymentSystem {
  private float amount;

  public void setAmount(float amount) {
    this.amount = amount;
  }

  public float getAmount() {
    return amount;
  }

  public void pay(PaymentStrategy paymentStrategy){
    paymentStrategy.pay(this.amount);
  }
}


حال می توان با استفاده از پیاده سازی های ارائه شده ، از انواع استراتژی های پرداخت در هنگام لزوم استفاده کرد ، بدون استفاده از شروط مختلف if else  و  دست کاری بیش از حد کدها :

public class main {
  public static void main(String[] args) {
    PaymentSystem paymentSystem = new PaymentSystem();
    paymentSystem.setAmount(35000000);
    paymentSystem.pay(new MellatBankStrategy());
  }
}
//35000000.0 MellatBank strategy


در صورت نیاز ، به جای استفاده از MellatBankStrategy ، میتوانیم از استراتژی های دیگر استفاده کنیم :

public class main {
  public static void main(String[] args) {
    PaymentSystem paymentSystem = new PaymentSystem();
    paymentSystem.setAmount(35000000);
    paymentSystem.pay(new PayPalStrategy());
  }
}
//35000000.0 PayPal strategy