در این مقاله سعی داریم برخی از مفاهیم تمیز نوشتن کد در زبان PHP را بررسی نماییم . کد تمیز کدی است که قابلیت خوانایی بالایی زیادی توسط دیگر برنامه نویسان دارد و همچنین از best practice ها و امکانات خوب زبان های برنامه نویسی استفاده کرده باشد .
در زیر برخی از راهنمایی های نوشتن کد تمیز در PHP ارائه شده است :

- ورودی توابع ، اگر ورودی توابع بیش از 2 عدد باشد بهتر است از قابلیت معرفی شده در خط پایینتر استفاده کنیم.

کد کثیف :

function createNewUser($id,$firstName,$lastName,$email,$password,$phone);​

- کد تمیز  (با استفاده از قابلیت شی گرایی):

<?php

class User
{
  private $id;

  private $firstName;

  private $lastName;

  private $email;

  private $password;

  private $phone;


  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }


  public function setId($id): void
  {
    $this->id = $id;
  }


  public function getFirstName()
  {
    return $this->firstName;
  }


  public function setFirstName($firstName): void
  {
    $this->firstName = $firstName;
  }


  public function getLastName()
  {
    return $this->lastName;
  }


  public function setLastName($lastName): void
  {
    $this->lastName = $lastName;
  }


  public function getEmail()
  {
    return $this->email;
  }


  public function setEmail($email): void
  {
    $this->email = $email;
  }


  public function getPassword()
  {
    return $this->password;
  }


  public function setPassword($password): void
  {
    $this->password = $password;
  }


  public function getPhone()
  {
    return $this->phone;
  }


  public function setPhone($phone): void
  {
    $this->phone = $phone;
  }

}

function createNewUser(User $user)
{
  //do something ...
}

$user = new User();

$user->setId(1);
$user->setFirstName("Reza");
$user->setLastName("Eskandari");
$user->setEmail("user@mail");
$user->setPhone("123456");

createNewUser($user);
?>


- توابع فقط باید یک کار و وظیف مشخص را انجام دهند .
 
کد کثیف :

<?php
function senEmailToActiveUser($users){
  foreach ($users as $user){
    $userRecord = $db->find($user);
    if ($userRecord->is_active){
      sendMail($user);
    }
  }
}
?>


کد تمیز ( در این قسمت وظیفه ها شکسته شده و هر کدام توسط یک function اجرا میشوند) :

<php

function emailUsers($users) {
  $activeUsers = activeUsers($users);
  array_walk($activeUsers, 'sendMail');
}

function activeUsers($users) {
  return array_filter($users, 'isUserActive');
}

function isActiveUser($user) {
  $users = $db->find($user);
  return $users->is_ctive;
}

?>


- به پراپرتی های یک کلاس پیشوند اضافه نکنید .

کد کثیف :

<?php

class Animal
{
  private $animalName;

  private $animalType;

  private $animalFamily;
}


?>

کد تمیز : 

<?php

class Animal
{
  private $name;

  private $type;

  private $family;
}


?>​


- اجتناب از نوشتن شرط های کثیف و اضافه .

کد کثیف :

<?php
if (condition == true) {
  continue;
} else {
  die("Error") or exit();
}
?>


کد تمیز و کمتر :

<?php

if (!condition){
  die("invalid") or exit();
}

?>


- اجتناب از نوشتن کدهای HTML در کد های PHP .

کد کثیف :

<?php

echo "<table>";
echo “<tr>”;
echo “<td>”;
echo "hello world !!!";
echo “</td>”;
echo </tr>”;
echo “</table>”;
?>


نمونه کد تمیز تر :

<html>
<body>
<table>
  <tr>
    <td><?php echo "hello world !!!"; ?></td>
  </tr>
</body>
</html>


- استفاده مناسب از SWITCH .

کد کثیف :

<?php

if ($month->number == 7) {
  $monthName = "mehr";
} elseif ($month->number == 8) {
  $monthName = "aban";
} elseif ($month->number == 9) {
  $monthName = "azar";
}

?>


نمونه کد تمیز :

<?php

switch ($month->number) {
  case 7:
    $monthName = "mehr";
    break;
  case 8:
    $monthName = "aban";
    break;
  case 9:
    $monthName = "azar";
    break;
  default :
    $monthName = "other";
}

?>


این راهنمایی ها تنها چند نمونه مختصر از کدنویسی تمیز در PHP بود.