دراین مقاله سعی داریم نصب فریم ورک لاراول بر روی سیستم عامل لینوکس( اوبونتو ) به همراه پیش نیاز های راه اندازی لاراول مانند نصب و راه اندازی Apache2,Composer,PHP,MariaDB را توضیح دهیم . 


قبل از هرکاری ابتدا ریپازیتوری لینوکس را به روز رسانی مینماییم :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade​


گام اول - نصب Apache2 :
sudo apt install apache2​
بعد از نصب آپاچی طبق دستورات زیر باید آپاچی را ری استارت کرده و آن را فعال کرده تا در هربار با بوت شدن سرور ، سرویس آپاچی هم فعال شود .
sudo systemctl stop apache2.service
sudo systemctl start apache2.service
sudo systemctl enable apache2.service​


گام دوم - نصب MariaDB :

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

MariaDB هم مانند آپاچی باید ری استارت و فعال شده تا در هربار بوت شدن سرور ، سرویس MariaDB فعال باشد و نیاز به فعال شدن مجدد نداشته باشد .

sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service


حال نصب MariaDB را با دستور زیر ادامه میدهیم :

sudo systemctl restart mariadb.service
sudo mysql_secure_installation
بعد از تایپ دستور بالا ، برای نصب MariaDB باید مراحل زیر را طی نمایید و به پرسش های هنگام نصب پاسخ دهید :

اینتر را فشار دهید Enter current password for root (enter for none): Press Enter

Set root password? [Y/n]: Y

رمزعبور دلخواه خود را وارد نمایید New password: Enter password

تایپ مجدد رمزعبور  Re-enter new password: Repeat password

Remove anonymous users? [Y/n]: Y

Disallow root login remotely? [Y/n]: Y

Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y

Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y


بعد از انجام مراحل بالا MariaDB را ری استرات میکنیم :
sudo systemctl restart mariadb.service​


گام سوم - نصب PHP و ماژول های مربوطه :

sudo apt install php libapache2-mod-php php-common php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-mysql php-cli php-mcrypt php-zip

بعد از نصب PHP ، فایل php.ini را ادیت مینماییم ، بسته به ادیتوری که به آن تسلط دارید مانند (nano,vim.etc) میتوانید این فایل را ادیت نمایید :

sudo nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini 

سپس تغییرات زیر را در فایل php.ini انجام داده و تغییرات را دخیره میکنیم :

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 64M
cgi.fix_pathinfo=0


گام چهارم - نصب Composer : 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer


گام پنجم - تغییر دایرکتوری به دایرکتوری /var/www/html و نصب لاراول :

cd /var/www/html
sudo composer create-project laravel/laravel MyBlogProject --prefer-dist

 

گام ششم - تغییر permission ها :

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/MyBlogProject/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/MyBlogProject/


گام هفتم - کانفیگ آپاچی :
با دستور زیر یک فایل به نام laravel.conf را در مسیر /etc/apache2/sites-available ایجاد میکنیم .

sudo nano /etc/apache2/sites-available/laravel.conf


حال تنظیمات آپاچی را که شامل آدرس public لاراول و همچنین آدرس هاست جهت جستجو در مرورگر میباشد را اعمال میکنیم :

<VirtualHost *:80>  
 ServerAdmin admin@example.com
   DocumentRoot /var/www/html/MyBlogProject/public
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/MyBlogProject/public>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>


گام هشتم - فعال سازی لاراول و Rewrite Module :

sudo a2ensite laravel.conf
sudo a2enmod rewrite


گام نهم - ری استارت کردن سرویس آپاچی :

sudo systemctl restart apache2.service

گام دهم - جستجو کردن آدرس هاست  : ( آدرسی را که در تنظیمات laravel.conf اعمال نمودیم ) در مرورگر جستجو میکنیم (example.com) :

نصب لاراول در لینوکس اوبونتو