در این مقاله سعی داریم برخی از دستورات و query های کاربردی  برای مدیریت MySQL را معرفی کنیم .

با استفاده از query زیر می توان لیست کاربران دیتابیس که حساب کاربری آنان پسورد ندارد را مشاهده کرد :
SELECT User,Password,Host FROM mysql.user WHERE Password=' ';​

حذف کردن حساب کاربری کاربران بی هویت در MySQL :
drop user ' '@localhost
drop user ' '
​


مشاهده لیست تمامی کاربران دیتابیس :

SELECT Host, User FROM mysql.user;


ایجاد حساب کاربری جدید :

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

 

اعطای مجوزهای دسترسی  دیتابیس به کاربران ، با استفاده از دستور زیر میتوان به کاربر TEST ، مجوز کامل دسترسی DDL,DML را به دیتابیس TEST_DB اضافه کرد ، این دستورات با کلمه کلیدی GRANT شروع می شوند. 

GRANT ALL PRIVILEGES
ON `TEST_DB`.*
TO 'TEST'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'PASSWORD_HERE' WITH GRANT OPTION;

به غیر  از  ALL PRIVILEGES که شامل تمامی مجوز ها می شود ، اگر قصد داشته باشیم یک یا بیشتر از یک مجوز دسترسی را به کاربر اعطا کنیم ، می توان از مجوز های زیر استفاده کرد :
UPDATE 
:   اجازه ویرایش اطلاعات جداول دیتابیس
DELETE   :   اجازه حذف دیتا
INSERT   :   اجازه درج دیتای جدید در جداول
SELECT   :  اجازه خواندن اطلاعات جداول
CREATE  :   مجوز ایجاد جدول و دیتابیس جدید
DROP      :  مجوز حذف جدول و یتابیس

اگر قصد داشته باشیم کاربر، تنها مجوز Rad-Only داشته باشد باید از روش زیر استفاده کنیم :

GRANT SELECT 
ON `TEST_DB`.* 
TO 'TEST'@'localhost' 
IDENTIFIED BY 'PASSWORD_HERE';


بعد از اضافه کردن یا حذف permission با دستور زیر می توان تمامی permission ها را reload کرد :

FLUSH PRIVILEGES;


مشاهده لیست permission های کاربر لاگین شده :

SHOW GRANTS ;
خروجی این دستور به شکل زیر می باشد :


اگر بخواهیم به permission های یک کاربر خاص دسترسی داشته باشیم می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم :
SHOW GRANTS FOR USERNAME_HERE ;


حذف permission های کاربران و با استفاده از کامند زیر می توان تمامی یا بخشی از permission های کاربران را معلق کرد :

REVOKE ALL PRIVILEGES ON my_database.* FROM reza; // حذف تمامی مجوزهای دسترسی

REVOKE DELETE ON my_database.* FROM reza // DELETE  حدف مجوز 


بک آپ گیری از دیتابیس :

mysqldump 
-u USERNAME 
-p PASSWORD 
-h localhost 
DATABASE_NAME > BACKUP.sql


برای ایمپورت کردن فایل بک آپ می توان از کامند زیر استفاده کرد :

mysql -u [user] -p [password] database < backup_file.sql


در این مقاله سعی شد ، برخی از دستورات پرکاربرد برای مدیریت MySQL معرفی گردد .