دو متد hashCode و equlas در جاوا برای چک کردن برابر بودن دو object به کار می روند . با override کردن این دو متد می توانیم مدل کار کردن این دو متد را شخصی سازی کنیم .

equals

متد equlas رفرنس های object را در JVM مقایسه میکند و درصورت یکی بودن رفرنس ، مقدار true را بر می گرداند .
به عنوان مثال می خواهیم متد equals را برای شیء City استفاده و override کنیم :
public class City {

  private String name;

  private String zipCode;

  public City(String name, String zipCode) {
    this.name = name;
    this.zipCode = zipCode;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getZipCode() {
    return zipCode;
  }
  
}​

این کلاس دارای دو فیلد بسیار ساده به نام name و zipCode است . حال میخواهیم دو instance مختلف از این کلاس را ساخته و equals بودن این دو را بررسی کنیم :

public class main {

  public static void main(String[] args) {
    City tehran1 = new City("Tehran", "1234");
    City tehran2 = new City("Tehran", "1234");
    System.out.printf("%s is equal to %s : %s",tehran1.getName(),tehran2.getName(),tehran1.equals(tehran2));
  }

}

خروجی این کد ، مقدار false می باشد :


Tehran is equal to Tehran : false

به دلیل اینکه کلاس tehran2 به یک object و آدرس حافظه جداگانه ای نسبت به tehran1 اشاره می کند و در حقیقت دو instance از این کلاس ایجاد شده اند ، equality این دوکلاس ، false می باشد ، علی رغم یکی بودن دیتای آنها .
حال اگر بخواهیم مانند مثال بالا ، City هایی که نام آنها یکی است ، equality آنها true باشد ،  می توانیم با override کردن متد equals در کلاس City ، کارکرد این متد را شخصی سازی کنیم :

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
      return true;
    if (obj == null)
      return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
      return false;
    City other = (City) obj;
    if (name == null) {
      if (other.name != null)
        return false;
    } else if (!name.equals(other.name))
      return false;
    return true;
  }

بعد از override کردن متد equals بر روی کلاس City ، City هایی که دارای نام یکسان هستند ، مقدار equaltiy آنها true می شود، علی رغم اشاره کردن به رفرنس های جدا از هم :

public class main {
  
  public static void main(String[] args) {
    City shiraz1 = new City("Shiraz", "1002");
    City shiraz2 = new City("Shiraz", "1002");
    System.out.printf("%s is equal to %s : %s",shiraz1.getName(),shiraz2.getName(),shiraz1.equals(shiraz2));
  }
  
}


Shiraz is equal to Shiraz : true

hashCode

هش کد ،  یک عدد شناسه منحصر به فرد است که توسط JVM به object ها اختصاص داده می شود .  اگر دو شیء برابر باشند ، این دو شیء باید کد هش یکسان داشته باشند و کاربرد آن ، بهینه سازی استفاده در collection هایی مانند HashMsp , HashSet می باشد .
به عبارت ساده تر ، hashCode  یک عدد صحیح 32بیتی یکتا را برای هر object است ، که توسط یک الگوریتم هشینگ ایجاد شده است .
هرگاه در طول اجرای یک برنامه جاوا ، یک شیء بیش از یک بار در فراخوانی شود ، hashCode  باید به طور مداوم همان مقدار قبلی را برگرداند ، مشروط بر اینکه دیتای آن شیء تغییر پیدا نکند .
حال با یک مثال کلاس City را در یم HashMap استفاده می کنیم :
  public static void main(String[] args) {
    HashMap<City, Integer> cityHashMap = new HashMap<>();
    City city1 = new City("Shiraz", "5522");
    City city2 = new City("Shiraz", "5522");
    int population = 1500000;

    cityHashMap.put(city1, population);
    cityHashMap.put(city2, population);

    Iterator cityMapIterator = cityHashMap.keySet().iterator();
    while (cityMapIterator.hasNext()) {
      City city = (City) cityMapIterator.next();
      System.out.printf("city name is %s \n", city.getName());
      System.out.printf("hashCode is : %d \n",city.hashCode());
    }
  }

خروجی :


city name is Shiraz 
hashCode is : 1956725890 
city name is Shiraz 
hashCode is : 1163157884 

مدل کار HashMap به این صورت است که برای بازیابی اشیاء ، از hashCode های آنها استفاده می کند ، زیرا درون bucket خود ، hashCode تمامی object هایی که put شده اند را به عنوان یک key نگه می دارد و چون city1 و city2 دارای آدرس های حافظه متفاوتی هستند ، hashCode آنها نیز متفاوت است .
حال میخواهیم تمامی City هایی که دارای نام  و کد پستی یکسان هستند ، دارای hashCode یکسانی باشند  تا تنها ، یک instance از آنها در HashMap وجود داشته باشد .
توجه داشته باشید که عموما برای ایجاد hashCode ، باید از اعداد اول استفاده کنیم و همچنین هرچه الگوریتم هشی که برای محاسبه کدهای هش استفاده می کنیم بهتر باشد ، عملکرد جداول هش بهتر خواهد بود :

  @Override
  public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int hash = 7;
    hash = prime * hash + (int) name.length();
    hash = prime * hash + (name == null ? 0 : name.hashCode());
    hash = prime * hash + (zipCode == null ? 0 : zipCode.hashCode());
    return hash;
  }

حال اگر یک بار دیگر کد را اجرا کنیم ، خروجی کد به شکل زیر خواهد بود ، به دلیل یکی بودن hashCode کلاس های city1 و city2 ، تنها یک نمونه از آنها در سطل اشیای HashMap وجود خواهد داشت :


city name is Shiraz 
hashCode is : -566865464 

برای پیاده سازی متدهای hashCode و equals در جاوا ، کتابخانه هایی مانند lombok ، commons-lang وجود دارند ، به عنوان مثال اگر با استفاده از lombok بخواهیم این دو متد را پیاده سازی کنیم ، به روش زیر عمل میکنیم :
نصب lombok از طریق maven 

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.projectlombok</groupId>
      <artifactId>lombok</artifactId>
      <version>1.16.18</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

بعد از نصب lombok می توان از انوتیشن @EqualsAndHashCode ، بر روی کلاس های مورد نظر استفاده کرد :

import lombok.*;

@ToString
@EqualsAndHashCode
public class Country {
  private String name;
  private String capital;

  public Country(String name, String capital) {
    this.name = name;
    this.capital = capital;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getCapital() {
    return capital;
  }
}

public class main {

  public static void main(String[] args) {
    HashMap<Country, Integer> countryHashMap = new HashMap<>();
    int areaCode1 = 98;
    int areaCode2 = 1;

    Country country1 = new Country("Iran", "Tehran");
    Country country2 = new Country("Iran", "Tehran");

    Country country3 = new Country("Canada", "Ottawa");
    Country country4 = new Country("Canada", "Ottawa");

    countryHashMap.put(country1,areaCode1);
    countryHashMap.put(country2,areaCode1);

    countryHashMap.put(country3,areaCode2);
    countryHashMap.put(country4,areaCode2);

    Iterator countryMapIterator = countryHashMap.keySet().iterator();
    while (countryMapIterator.hasNext()) {
      Country country = (Country) countryMapIterator.next();
      System.out.println(country.toString());
      System.out.printf("hashCode is : %d \n", country.hashCode());
    }
  }

}

خروجی :


Country(name=Iran, capital=Tehran)
hashCode is : -1658671149 
Country(name=Canada, capital=Ottawa)
hashCode is : 768679919 

موضوعی که همیشه در هنگام override کردن متد های equals و hashCode برای کارایی بهتر ،  باید در نظر گرفته شود این است که همیشه این دو متد باید همراه با یکدیگر override شوند و نباید یکی از این دو متد به تنهایی override شود .
همچنین تولید پیاده سازی های کارآمد hashCode  اغلب به ترکیبی از چند مفهوم ریاضی ، (یعنی اعداد اول) ، عملیات ریاضی پایه نیاز دارد.