نتایج شی_گرا


معرفی TypeScript

معرفی TypeScript

دسته بندی : مقاله

۱۶مهر۱۳۹۷

مفاهیم clean code در PHP

مفاهیم clean code در PHP

دسته بندی : مقاله

۲۷مهر۱۳۹۷

اشیای mutable و immutable

اشیای mutable و immutable

دسته بندی : مقاله

۲۱آذر۱۳۹۷

اصول SOLID در برنامه نویسی

اصول SOLID در برنامه نویسی

دسته بندی : مقاله

۱۳خرداد۱۳۹۸

الگوی طراحی Strategy

الگوی طراحی Strategy

دسته بندی : مقاله

۲۵خرداد۱۳۹۸

عضویت در خبرنامه